Inženýrská činnost

Poskytujeme technickou pomoc od zahájení přípravy stavby až po její dokončení, včetně zastupování investora, výběru dodavatele, zpracování projektové dokumentace, potřebných povolení a posudků, koordinace dodavatelských firem a technického dozoru investora.

 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI)
TDI zastupuje stavebníka vůči zhotoviteli a zastupuje ho také u jednotlivých správních orgánů. TDI vykonává kontrolní činnost, při které sleduje zda dodavatel provedl stavbu v souladu s právními předpisy, platnými ČSN, projektem a podle smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a investorem. Kontroluje finanční tok stavby. Připravuje stavbu ke kolaudaci.

Tuto činnost můžeme rozdělit do tří fází, a to:

1. Fáze přípravy

2. Fáze realizace stavby

3. Fáze užívání hotového díla 


1.Fáze přípravy

 • technická pomoc a poradenství,
 • zastupování klienta po celou dobu investičního procesu
 • zajištění,inženýrsko-geolog., hydrogeologických a radonových průzkumů,
 • zpracování studie a projektové dokumentace,
 • zajištění ohlášení, územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 • zajištění výběrového řízení na podkladě výzvy prověřeným dodavatelům,
 • nezávislé vyhodnocení nabídek ve spolupráci s investorem,
 • zajištění přípravy a smlouvy o dílu s vybraným zhotovitelem stavby,
 • zastupování investora při jednání se státní správou a dotčenými orgány.


2.Fáze realizace stavby

 • účast na předání staveniště,
 • výkon technického dozoru (TDI)
 • účast na kontrolních dnech,
 • podávání návrhů vedoucí ke zkvalitnění konečného díla,
 • provádění zápisů do stavebního deníku,
 • závěrečné převzetí díla.


3.Fáze užívání hotového díla

V této fázi zejména koordinujeme případné reklamace a odstraňování závad v součinnosti s dodavatelem. 

 


Ing. Radek Kaemer, T.G.Masaryka 727, 27201 Kladno, tel. 604 459 882, e-mail: info@projekt-stavba.cz | © 2008-2012 PowerNET | Výměnná reklama | Mapa stránek